Napełnij michę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkownicy”) działającego pod adresem www.napelnijmiche.pl (dalej zwanego Serwisem) prowadzony przez M-Line sp. z o.o. ul. Główna 17F, 55-080 Smolec, KRS 0000463190

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest M-Line sp. z o.o. ul. Główna 17F, 55-080 Smolec, KRS 0000463190 (dalejAdministratorlub Usługodawca).

Przedstawiciel Administratora

  1. Administrator wyznaczył swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej, którym jest Data Security Tech Sp. z o.o. (dalej „Przedstawiciel”) z którym można się skontaktować w elektronicznej pisząc na adres info@mline-online.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 1. w celach marketingowych Administratora, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 2. w celach udostępnienia danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 3. w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Użytkownika z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 4. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 5. w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania nagród, poinformowania o przyznaniu nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 6. w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 7. w celach niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, poprawy stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i wszelkich wyborów dokonywanych w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu, zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, dostosowywania działania Serwisu do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk użytkowania Serwisu, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu oraz celów marketingowych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

  1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, księgowe oraz prawne.

  2. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów, odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być także podmioty współpracujące z Administratorem (pełna lista podmiotów współpracujących dostępna jest pod adresem).

  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

  1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt drogą elektroniczną pod adresem privacy@mline-online.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, to dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.

  3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

  2. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w celach niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  3. W zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  4. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa, to w takim przypadku ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

  1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o realizację praw wskazanych w ust. 16 – 18 Polityki. Powyższe wnioski będą realizowane przez Przedstawiciela.

  2. W niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.

  3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Przedstawiciela lub drogą elektroniczną na adres privacy@mline-online.pl.

  4. W razie braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane osobowe Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

  5. Przedstawiciel jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

  6. Przedstawiciel udziela Wnioskującemu informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem najpóźniej w terminie miesiąca licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec przedłużeniu o kolejne 2 (dwa) miesiące, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany.

 2. PLIKI COOKIE I LOGI SYSTEMOWE

  1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkowników z Serwisem oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.

  2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

  3. Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Serwisu lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki Użytkownika. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookie w Serwisie jest dobrowolne.

  4. Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:

 1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl ;

 2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s ;

 3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie ;

 4. Opera http s ://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html ;

 5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac .

  1. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

 1. pliki cookie niezbędne – pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu i są wykorzystywane w szczególności w celu konfiguracji Serwisu;

 2. pliki cookie analityczne – zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje zbierane za pomocą plików cookie analitycznych wykorzystywane są do ulepszania Serwisu, dostosowania działania Serwisu do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisu;

 3. pliki cookie wydajnościowe – poprawiają wydajność oraz zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje te pozwalają niezwłocznie identyfikować i naprawiać problemy, które mogą mieć wpływ na sprawne działanie Serwisu;

 4. pliki cookie reklamowe – to nasze pliki cookie własne (first-party cookies) oraz pliki cookie dostawców zewnętrznych (third-party cookies). Są stosowane w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o zainteresowania Użytkownika, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Pliki przechowują informacje na temat tego, jak korzystasz z Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać także do naszych partnerów, z którymi współpracujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

  1. Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania w przeglądarce:

 1. pliki cookie sesyjne (session cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;

 2. pliki cookie trwałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

  1. Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:

 1. pliki cookie własne (first-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu. W Serwisie wykorzystywane są tylko pliki cookie własne.

 2. pliki cookie osób trzecich (third-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis.

  1. Data ostatniej aktualizacji Polityki: 08.02.2022.