Napełnij michę

REGULAMIN
 
§ 1.
[Cele Akcji]
 
1.    Akcja przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Projektu Napełnij Michę (dalej „regulamin”).
2.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Napełnij Michę” (zwanej w dalszej części „Akcją”) jest: NeoCraft Sp. z o.o., mieszczący się przy ul. Jaworskiej 7-9, 53-612 Wrocław.
3.    Beneficjentem Akcji (dalej „Beneficjent”) jest Schronisko przy ul. Ślazowej 2 z Wrocławia.
4.    Wspierającym Akcję (dalej „Wspierający”) jest każda osoba, która weźmie udział w akcji poprzez rejestrację na stronie www.napelnichmiche.pl.
5.    Akcja ma na celu poprawę bytu bezdomnych, bezpańskich zwierząt znajdujących się w schronisku we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2, środki finansowe pochodzące z rejestracji każdego uczestnika, będą przekazywane schronisku na karmę oraz niezbędne do życia zwierząt materiały.
6.    Akcja jest prowadzona od 28.01.2013 do jej odwołania przez Organizatora.
 
§ 2.
[Zasady pozyskiwania środków finansowych z rejestracji użytkowników]
 
1.    Organizator w porozumieniu ze schroniskiem udostępnia na stronie internetowej www.napelnijmiche.pl zwanej dalej Witryną, zdjęcia podopiecznych schroniska.
2.    Każde wejście na Witrynę, wybranie zwierzęcia, któremu chce się pomóc, zostawienie poprawnie wypełnionego formularza oraz kliknięcie w link aktywacyjny w otrzymanym mailu podanym przez uczestnika, czyli dokonanie poprawnej rejestracji jest równoznaczne z uzyskaniem przez schronisko środków finansowych.
 
§ 3.
[Przetwarzanie danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca oraz podmioty zawarte w § 4 pkt 2.
2. Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Neocraft sp. o.o., ul.Oksywska 2a, Wrocław. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód.
3. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
4. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jej odwołanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
5. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Uczestnika i Użytkownika:
a. adres e-mail;
b. imię;
c. nazwisko;
d. adres zamieszkania;
e. datę urodzenia;
f. płeć;
g. numer telefonu komórkowego;
h. numer telefonu stacjonarnego;
i. domenę wejścia do Serwisu;
j. adres IP, z którego uczestnik brał udział w Konkursie;
k. czas rejestracji w Konkursie;
l. dodatkowe pytania w ramach ankiety tematycznej.
7. Usługodawca jako administrator danych ma prawo do wykorzystania, gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników i Uczestników, w następujących celach:
a. Marketingowych;
b. Handlowych;
c. Przeprowadzenia Konkursu;
d. Komunikacji z Uczestnikami i Użytkownikami;
e. Prowadzenia Rankingu Uczestników;
f. Analiz i przeprowadzenia badań;
g. Integracji danych;
h. Ankiet;
i. Aktualizacji i weryfikacji poprawności danych;
8. Usługodawca jako administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Uczestnik lub Użytkownik akceptując Regulamin na stronie głównej Serwisu ?Rozpocznij Konkurs? wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
10. Uczestnicy pełnoletni wyrażają zgodę na otrzymywanie ofert handlowych dotyczącą promowania produktów alkoholowych.
11. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska, adresu i zdjęć jako zwycięzcy Konkursu w środkach masowego przekazu. O przewidywanej publikacji zwycięzca Programu zostanie wcześniej powiadomiony pocztą elektroniczną.
12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej wypisz@napelnijmiche.pl.
 
§ 4.
[Administratorzy Danych] 
1. Uczestnik zaznaczając boxy podczas rejestracji wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Regulaminie, w celach marketingowych kolejnym administratorom danych oraz ich udostępnianie podmiotom trzecim z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). poprzez ich udostępnianie podmiotom trzecim z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Dla Uczestników, którzy spełnią kryteria profilu danych osobowych Podmiotów trzecich Neocraft i po przekazaniu danych przez Neocraft, następujące podmioty trzecie Neocraft staną się administratorami ich danych osobowych. Obecnie administatorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Neocfaft oraz:

MobileB2B Sp. z oo
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Internovus Ltd
adres administratora danych: Hope Street, Douglas, IM1 1AR, Isle of Man36
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, sms mailing

IT Investments Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Jaworska 7-9 , 53-612 Wrocław
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVR

Tarsago Polska Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Leadr Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Cisowa 10, 02-708 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Finansowysupermarket.pl sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
adres administratora danych: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
kanał komunikacji: telemarketing

Neocraft Sp. z o.o,
adres administratora danych: ul. Oksywska 2A, 53-152 Wrocław
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

Salelifter Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Raciborska 35 A, 44-200 Rybnik
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR
3.    Uczestnik ma prawo wglądu i mozliwość edycji swoich danych osobowych, które są archiwizowane przez Neocraft i pozostałych administratorów danych.

§ 5.
[Przeznaczenie uzyskanych środków finansowych]
 
1.    Środki finansowe pozyskane podczas Akcji „Napełnij Michę” poprzez rejestracje użytkowników, zostaną skierowane na rachunek bankowy Schroniska, które będzie wykorzystywało je na pomoc dla zwierząt oraz na zwierzęta pozostające pod opieką Schroniska w ramach jego działalności Statutowej.

§ 6.
[Ewentualna zmiana regulaminu]
1.    Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.napelnijmiche.pl
2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.