Napełnij michę

REGULAMIN
 
§ 1.
[Cele Akcji]
 
1.    Akcja przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Projektu Napełnij Michę (dalej „regulamin”).
2.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Napełnij Michę” (zwanej w dalszej części „Akcją”) jest: NeoCraft Sp. z o.o., mieszczący się przy ul. Jaworskiej 7-9, 53-612 Wrocław.
3.    Beneficjentem Akcji (dalej „Beneficjent”) jest Schronisko przy ul. Ślazowej 2 z Wrocławia.
4.    Wspierającym Akcję (dalej „Wspierający”) jest każda osoba, która weźmie udział w akcji poprzez rejestrację na stronie www.napelnichmiche.pl.
5.    Akcja ma na celu poprawę bytu bezdomnych, bezpańskich zwierząt znajdujących się w schronisku we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2, środki finansowe pochodzące z rejestracji każdego uczestnika, będą przekazywane schronisku na karmę oraz niezbędne do życia zwierząt materiały.
6.    Akcja jest prowadzona od 28.01.2013 do jej odwołania przez Organizatora.
 
§ 2.
[Zasady pozyskiwania środków finansowych z rejestracji użytkowników]
 
1.    Organizator w porozumieniu ze schroniskiem udostępnia na stronie internetowej www.napelnijmiche.pl zwanej dalej Witryną, zdjęcia podopiecznych schroniska.
2.    Każde wejście na Witrynę, wybranie zwierzęcia, któremu chce się pomóc, zostawienie poprawnie wypełnionego formularza oraz kliknięcie w link aktywacyjny w otrzymanym mailu podanym przez uczestnika, czyli dokonanie poprawnej rejestracji jest równoznaczne z uzyskaniem przez schronisko środków finansowych.
 
§ 3.
[Przetwarzanie danych osobowych]

1.    Administratorem danych osobowych jest Usługodawca oraz podmioty zawarte w
§ 3 pkt 2.
2.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników programu będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
3.    Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
4.    Dane Osobowe przechowywane są w zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorze danych osobowych.
5.    Usługodawca realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
6.    Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Uczestnika i Użytkownika:
a.      adres e-mail;
b.      imię;
c.      nazwisko;
d.      adres zamieszkania;
e.      datę urodzenia;
f.       płeć;
g.      numer telefonu komórkowego;
h.      numer telefonu stacjonarnego;
i.       domenę wejścia do Serwisu;
j.       adres IP, z którego uczestnik brał udział w Programie;
k.      czas rejestracji w Konkursie;
l.       dodatkowe pytania w ramach ankiety tematycznej.
7.    Użytkownik lub Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w przyszłości i na zasadach określonych w niniejszych Regulaminie.
8.    Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jej odwołanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
9.    Usługodawca jako administrator danych ma prawo do wykorzystania, gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników i Uczestników, w następujących celach:
a.      Marketingowych;
b.      Handlowych;
c.      Przeprowadzenia Konkursu;
d.      Komunikacji z Uczestnikami i Użytkownikami;
e.      Prowadzenia Rankingu Uczestników;
f.       Analiz i przeprowadzenia badań;
g.      Integracji danych;
h.      Ankiet;
i.       Aktualizacji i weryfikacji poprawności danych;
10.   Usługodawca jako administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
11.   Uczestnik lub Użytkownik akceptując Regulamin na stronie głównej Serwisu „Dalej” wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
12.   Uczestnicy pełnoletni wyrażają zgodę na otrzymywanie ofert handlowych dotyczącą promowania produktów alkoholowych.
13.   Uczestnik  wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska, adresu i zdjęć jako zwycięzcy Programu w środkach masowego przekazu.
14.   Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej wypisz@napelnijmiche.pl.
 
§ 4.
[Administratorzy Danych] 
1. Uczestnik zaznaczając boxy podczas rejestracji wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Regulaminie, w celach marketingowych kolejnym administratorom danych oraz ich udostępnianie podmiotom trzecim z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). poprzez ich udostępnianie podmiotom trzecim z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Dla Uczestników, którzy spełnią kryteria profilu danych osobowych Podmiotów trzecich Neocraft i po przekazaniu danych przez Neocraft, następujące podmioty trzecie Neocraft staną się administratorami ich danych osobowych. Obecnie administatorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Neocfaft oraz:
Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.
adres administratora danych:  ul.Wolska 88, 01-141 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Salelifter Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Raciborska 35A , 44-200 Rybnik
Kanał komunikacji: e-mail marketing

MobileB2B Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Internovus Ltd
adres administratora danych: Hope Street, Douglas, IM1 1AR, Isle of Man36
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, sms mailing

IT Investments Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Jaworska 7-9 , 53-612 Wrocław
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVR

Tarsago Polska Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Leadr Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Cisowa 10, 02-708 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Finansowysupermarket.pl sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

E-GENETIX LTD
adres administratora danych: 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVR

Advertise-me Sarl
adres administratora danych: 1198, avenue Maurice Donat, Font de l’Orme, Bât. A, 06250 Mougins, France
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

AJA Media Sp. z o.o.,
adres administratora danych: ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Doradcafinansow.pl sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR3.    Uczestnik ma prawo wglądu i mozliwość edycji swoich danych osobowych, które są archiwizowane przez Neocraft i pozostałych administratorów danych.

§ 5.
[Przeznaczenie uzyskanych środków finansowych]
 
1.    Środki finansowe pozyskane podczas Akcji „Napełnij Michę” poprzez rejestracje użytkowników, zostaną skierowane na rachunek bankowy Schroniska, które będzie wykorzystywało je na pomoc dla zwierząt oraz na zwierzęta pozostające pod opieką Schroniska w ramach jego działalności Statutowej.

§ 6.
[Ewentualna zmiana regulaminu]
1.    Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.napelnijmiche.pl
2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.